چطور به سوالات ریدینگ آزمون MSRT پاسخ بدهیم؟

در مطلب « همه چیز درباره‌ی Reading آزمون MSRT » به بررسی ساختار سوالات این بخش، تکنیک‌های پاسخدهی از جمله Scan & Skim  پرداختیم. اگر این مطلب را با دقت خوانده باشید، وقت آن رسیده که با بررسی سوالات درک مطلب،  میزان آمادگی خود برای پاسخگویی به سوالات ریدینگ آزمون MSRT را محک بزنید. 

مراحل پاسخگویی به سوالات ریدینگ آزمون MSRT :

۱. صورت سوالات را بخوانید و سعی کنید بفهمید قرار است دنبال چه باشید. 

۲. بدون توجه به واژگانی که معنای آن را نمی‌دانید، متن را بخوانید و سعی کنید ایده اصلی را استخراج کنید. در عین حال اگر جایی از متن به سوالاتی که خوانده‌اید مرتبط بود زیر آن خط بکشید. (در این جا تنها بخش مهم را در ذهن مشخص کنید.)

۳. دوباره به سوالات بازگردید، دقیق بخوانید و به بخش‌های مشخص‌ شده رجوع کنید. 

۴. پاسخ را علامت بزنید، سپس به کلید پاسخ سوالات ریدینگ MSRT در پایان صفحه مراجعه کنید و پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید. 

reading msrt

زیاد خواندن، زیاد دانستن را تضمین نمی‌کند. هوشمندانه خواندن اولویت اول است.

The era of modern sports began with the first Olympic games in 1896, and since the dawn of this new era, women have made great strides in the arena of running. In the early years, female runners faced numerous restrictions in the world of competitive running. Even though women were banned from competing in the 1896 Olympics, one Greek woman ran unofficially in the men's marathon. She had to stop outside the Olympic stadium, finishing with a time of 4 hours and 30 minutes. Four years later, women were still prohibited from Olympic competition because, according to members of the International Olympic Committee, it was not appropriate for women to compete in any event that caused them to sweat. In the 1928 Olympics, women were finally granted permission to compete in running events. However, because some of the participants collapsed at the finish of the 800-meter race, it was decided to limit women runners to races of 200 meters or less in the Olympics four years later. The women's 800-meter race was not reintroduced to the Olympic games until 1960.

Over a decade later, in 1972, the 1500-meter race was added. It was not until 1984 that the women's marathon was made an Olympic event. Before 1984, women had been competing in long-distance races outside of the Olympics. In 1963, the first official women's marathon mark of 3 hours and 27 minutes was set by Dale Greig. Times decreased until 1971, when Beth Bonner first broke the three-hour barrier with a time of 2:55. A year later, President Nixon signed the Title IX law, which said that no person could be excluded from participating in sports on the basis of sex. This was a turning point in women's running and resulted in federal funding for schools that supported women athletes. In 1978, Greta Waitz set a new world marathon record of 2:32 at the New York City Marathon. Joan Benoit broke that record by ten minutes in 1983 and went on to win the first-ever women's Olympic marathon in 1984; since then, performances by women in the Olympic marathon have continued to improve with each staging of the Olympics.

 1. The passage mainly discusses
 1. the Olympic games
 2. health benefits to women runners
 3. increased participation by women in running competitions
 4. the history of the marathon from its earliest days
 1. What is NOT mentioned in the passage about a female runner in the 1896 Olympics?
 1. She had a faster official time than many of the
 2. Her participation was not officially
 3. She did not enter the stadium at the end of the
 4. She completed the race in under five
 1. What can be inferred from the passage about the status of women at the 1900 Olympic Games?
 1. They participated fully in all running
 2. They participated in some running
 3. They ran unofficially in a number of
 4. They were not allowed to participate in any
 1. The pronoun "them" in paragraph 1 refers to:
 1. members
 2. women
 3. events
 4. Olympics

 

 1. What reason was given for banning the women's 800-meter race?
 1. The women were
 2. The women looked
 3. Some of the women fell
 4. One of the women

 

 1. It can be inferred from the passage that from 1960 to 1984, the races that women were allowed to compete in at the Olympics:
 1. fluctuated randomly in length
 2. were the same as the races run by men
 3. increased steadily in distance
 4. became more limited

 

 1. According to the passage, which of the following women recorded the first marathon time under three hours?
 1. Beth Bonner
 2. Dale Greig
 3. Greta Waitz
 4. Joan Benoit

 

 1. It can be inferred from the passage that the Title IX law was:
 1. financially unimportant
 2. approved by President Nixon
 3. dedicated to exclusion from participation in sports
 4. presented by the Olympic Committee

 

 1. The paragraph following the passage most likely discusses: 
 1. further benefits of Title IX
 2. outstanding results by women in non-Olympic marathons
 3. the history of events other than running at the Olympics
 4. the participation of women in the Olympic marathon since 1984

 

 1. The word “banned” in paragraph 1 is closest in meaning to: 
 1. promoted
 2. forbidden
 3. perceived
 4. segregated

کلید سوالات ریدینگ آزمون MSRT

سوالاتی که به آن پاسخ دادید برای یک ارزیابی ساده در نظر گرفته شده‌اند. پیشنهاد می‌کنیم برای قرار گرفتن در شرایط آزمون واقعی و همچنین آشنایی با انواع سوالات آزمون، با ارائه کارنامه و پاسخ های تشریحی سوالات به آزمون‌های آزمایشی آزمون زبان مراجعه کنید. 

1. C
2. A
3. D
4. B
5. C
6. C
7. A
8. B
9. D
10. B

همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای استفاده از آموزش‌های رایگان گرامر و واژگان MSRT در اینستاگرام و تلگرام، آزمون زبان را با آدرس Azmoonzaban_com دنبال کنید.